Alang Nimo, Iyang Fuck Buddy

Poetry by | December 9, 2018

Ang pagbati sa inyong mga lawas nga mitrangka sa usa’g-usa — mao ra na tanan ang nahimbaw-an nimo mahitungod niya, samtang kining mga adlaw nagpamaubsanon sa ilang kataposang paghapuhap.

Ikaw ang haruhay uban sa pagpagawas, sa pagkahupay, sa pagkasawo ninyo niining tanan sulod niining amang nga mga edipisyo: sa SoGo Lapasan, GSuites Yacapin, DMorvie Capistrano, sa mga matagarong kuwarto sa imong apartment sa Nazareth, sa usa sa mga kubikol sa banyo sa Gaisano. Ug giunsa, sa mga walay kataposang takna sa pagsubo sa ikadaghang pagkawala, iyang hinanaling romansa moluwas sa imong laylay, sama sa sagad niyang pamalibad.

Walay butang nga nangil-ad sa paghatag — dili iyang pagkabakikaw, ni ang mga label nga imong gidalidali sa pagpugos ngadto niya, ni ang mga maaslom nga mga pagatorangan inyong giandam alang sa pamahaw.

Ug kon mahimo mo lang ang paglikay sa kahinam sa iyang mga hikam, ang hangyo niining gisalohang tinagoang oras, iyang mga mapakugang nga mga pagsulod sa imong pagligo. Imong kahinam mahurot matag kahilom, ang singgit sa mga amang nga letra niining haw-ang.

Apan dira, sa kataposan, ang imong pagtugyang ginahan-ay sama sa nagtental nga foreplay. Arang-arang na ang imong kahibawo. Kon ikaw moistorya mahitungod niining mga butang uban ang pasipala o paghapohap, kini sila motam-ak isip angol sa iyang inosenteng lampingas.

Kon kini mahimong nag-inusarang butang nga imong gikuptan, ang dako kaayong bungbong nga nagbuwag ninyong duha —wala nay pulos ang pagsukol.

Itugot ang tinuod ug ang tabanaw nga mapanas ug masipyat, itugot ang mga tabitabi nga mabahaw sa agit-itong lababo, itugot ang baho sa mga nahaunang umaabang nga mahulma sulod sa gamayng aparador, ang wa nimo ma-seen nga “Hey. Asa ka? Fuck ta, li!” maoy mosumada sa walay ulaw nimong buot ipasabot.

Momata kang gainusara ugma sa kadlawon. Sa makausa pa, mahimong kang bata buot modikit sa mga butang nga dili maimo ug dili mahawiran.

Duol nimo, ang mabudhiong ugong sa aircon, ang nagkakuspaw nga habol. Busa kinahanglang kini motala nimo: tali nimo ug niining lawak gabarog ang iyang pagbiya.

Kalmado, ikaw nabinlan lamang niining kamatuoran:
bawalmafallbawalmafallbawalmafall.


Alton Melvar Dapanas is the associate editor of Mindanao Odysseys: A Collection of Travel Essays, co-editor of Libulan: Binisaya Anthology of Queer Literature, and interim general editor of the Bulawan Literary Journal of Northern Mindanao. He is the author of two book-length collections—The Cartographies of Our Skin: Lyric Essays (2018) and An Archipelago of Napes and Other Prose Poems (2019). Writing, translating, and editing in Binisaya and in English, his poems, nonfiction memoirs, travel writings, and lyric essays have been published in online and print magazines, journals, and anthologies in 8 countries on 3 continents. He spearheads writers collective Nagkahiusang Magsusulat sa Cagayan de Oro and the Libulan Queer Collective, the country’s only LGBTQIA+ writers group. Currently, he is working on a fiction and nonfiction anthology about conflict/postconflict Lumad and Moro areas in Mindanao and his third book, a micro-essay collection about 2011 typhoon Sendong, to be titled The Rain Displaces The River. He is the co-founder of southern Philippines literary journal Payag Habagatan: New Writings from the South.

2 thoughts on “Alang Nimo, Iyang Fuck Buddy”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.